Strona 1 z 2 12 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 30

Wątek: Konkurs na wzór pieluszkowy

 1. #1
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie Konkurs na wzór pieluszkowy

  Jak w temacie.
  Czekam na Wasze prace do 15 maja 2015 r

  i regulamin


  Regulamin konkursu „Twoja wymarzona pieluszka”
  Konkurs na projekt wzoru pieluszki - III edycja

  1 Postanowienia ogólne:
  § 1
  Konkurs, którego zasady określa niniejszy regulamin, będzie prowadzony pod nazwą „Twoja wymarzona pieluszka”- Konkurs na projekt wzoru pieluszki – III edycja, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej „Konkurs”)
  § 2
  Organizatorem konkursu jest firma TRZY E Sylwia Bitner ul. Kościuszki 59c/31 05-270 Marki
  § 3
  Celem konkursu jest zaprojektowanie wzoru materiału z jakiej zostanie wykonana nasza pieluszka.
  § 4
  Konkurs rozpoczyna się 23.04.2015 r, a kończy się w dniu 15.05.2015 r
  § 5
  Fundatorem nagród jest firma TRZY E Sylwia Bitner ul. Kościuszki 59c/31 05-270 Marki
  2 Zasady i przebieg konkursu
  § 1
  W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  § 2
  Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane jednorazowo, wyłącznie na potrzeby realizacji Konkursu tj., wyłącznie celem przyznania oraz dokonania wysyłki nagród i w tym celu mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Organizatorem. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
  § 3
  Uczestnikiem Konkursu, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie, może być osoba pełnoletnia, posiadająca prawa do czynności prawnych
  § 4
  Praca konkursowa musi być pracą autorską
  § 5
  Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne oraz równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu Konkursu w całości – uczestnik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie min innymi oświadcza, że jest wyłącznym autorem nadesłanej pracy, oraz posiada do niej pełnie praw autorskich.
  3 zadania uczestnika promocji
  § 1
  Wykonanie projektu na wzór materiału do nowej kolekcji pieluszek Kokosi
  l Projekt wzoru pieluszki może zostać wykonany dowolną techniką, jednak najlepiej by był to wzór, który powtarza się na materiale
  l Prosimy o przesłanie projektu w formacie jpg - w dobrej rozdzielczości ( w przypadku projektu wykonanego na kartce lub w innej formie musi to być skan, zdjęcie )
  l Jeden uczestnik konkursu może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace
  l Prace do konkursu można zgłaszać wyłącznie w trakcie trwania konkursu tzn. 22.04.2015 r –15.05.2015 r
  l Prace przesyłamy na adres email sylwia@kokosi.pl w temacie spisując „konkurs -twoja wymarzona pieluszka”
  l W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska , adresu oraz podpisane oświadczenia :
  Ja, niżej podpisany, ………
  adres zamieszkania……………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
  potrzeby zorganizowania wyżej wymienionego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 lipca 1997 r.
  Dz. U. 133/97, pozycja 883. Oświadczam,że dysponuje w pełni prawami autorskim do zgłaszanej pracy, oraz oświadczam, iż w
  przypadku przyznania nagrody, przeniosę na Organizatora konkursu autorskie prawa
  majątkowe do nagrodzonej pracy. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojej pracy."

  4 Nagrody
  § 1
  Nagrodą w konkursie dla zwycięzcy jest zestaw składający się z kieszonki i otulacza w komplecie z wkładami bambusowymi składanymi większymi ( wg wzoru zaprojektowanego przez zwycięzcę )
  Wyprodukowanie kolekcji pieluszek kokosi wg zwycięskiego wzoru

  5 Rozstrzygnięcie konkursu/Zasady przyznawania nagród
  § 1
  Spośród wszystkich prawidłowo nadesłanych prac w konkursie zostaną wybrani zwycięzcy wg osobistego organizatora i jury
  § 2
  Po zakończeniu konkursu organizator powoła jury w którego skład wejdą przedstawiciele organizatora lub inne wybrane przez organizatora osoby, które w jego imieniu wybiorą autora/ autorów zwycięskiej pracy
  § 3
  najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu jury wybierze autora/rów zwycięskiej pracy
  § 4
  zwycięzca zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/pieluszki.kokosi
  oraz powiadomiony wiadomością email w terminie 3 dni roboczych od chwili podjęcia decyzji jury
  6 wysyłka nagród
  § 1
  Nagrody zostaną wysłane PocztąPpolską po wyprodukowaniu zwycięskiego wzoru materiału - około 3 miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu, jednakże organizator zastrzega ,że z przyczyn niezależny od firmy TRZY E Sylwia Bitner w przypadku wydłużonej produkcji materiałów termin ten może ulec przedłużeniu
  § 2
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę podanego przez zwycięzcę adresu do korespondencji, lub zmianę innych danych uczestnika Konkursu, uniemożliwiającą doręczenie zwycięzcy nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy. W takim przypadku zwycięzca traci prawo do nagrody, która pozostaje własnością Organizatora.
  § 3
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę polską przesyłek, a także za wszelkie inne działania poczty polskiej
  § 4 Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane, w ramach niniejszego Konkursu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
  6 Postępowanie reklamacyjne
  § 1
  Reklamacje mogą być zgłaszane podczas całego czasu trwania Konkursu oraz w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamację w imieniu uczestnika Konkursu niemającego pełnej zdolności do czynności prawnych, może złożyć tylko przedstawiciel ustawowy.
  §2
  Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres Organizatora (TRZY E Sylwia Bitner ul. Kościuszki 59c/31 05-270 Marki z dopiskiem „reklamacja – konkurs „twoja wymarzona pieluszka”)
  §3
  Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. Organizator wyśle do uczestnika Konkursu, który złożył reklamację, pisemne zawiadomienie o sposobie jej rozpatrzenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze sądowej.
  §4 Organizator oświadcza, iż wynik Konkursu nie zależy od przypadku, oraz że Konkurs nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201,poz.1540).
  §5
  Niniejszy regulamin zostanie udostępniony uczestnikom Konkursu w Internecie na stronie www.kokosi.pl oraz w siedzibie Organizatora. Wyniki Konkursu dostępne będą w siedzibie Organizatora.
  § 6
  Dla niniejszego regulaminu właściwie jest prawo polskie, a w sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.
  § 7
  Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nie przyznawania nagrody głównej w konkursie, w przypadku zgłoszonych prac nie spełniających oczekiwań jury
  7 Postanowienia końcowe
  § 1
  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest akceptacja wyżej wymienionego regulaminu
  § 2
  Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do Konkursu oświadcza, że przesłana w ramach Konkursu praca konkursowa jest przejawem jego działalności twórczej o indywidualnym charakterze i że przysługuje mu do nich pełnia niczym nieograniczonych autorskich praw majątkowych. i osobistych. Uczestnik, który otrzyma nagrodę w rozumieniu
  niniejszego Regulaminu, udziela na rzecz Organizatora licencji niewyłącznej na publikację pracy konkursowej w zakresie materiałów drukowanych oraz telewizji i radia celem informacji o wynikach Konkursu.
  § 3
  Z chwilą przyznania prawa do nagrody, laureat konkursu przenosi na Organizatora całość majątkowych praw autorskich do nagrodzonego rozwiązania zadania konkursowego (wzór materiału/praca plastyczna) przez czas nieoznaczony. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych dotyczy następujących pól eksploatacji: utrwalania utworów na wszelkich nośnikach m.in. na dysku komputerowym, dyskietce, CD, na kliszy fotograficznej, zwielokrotnienia dowolną techniką, wprowadzenia do pamięci komputera, rozpowszechniania utworów w obrocie gospodarczym we wszelkich dopuszczalnych w świetle prawa formach w szczególności: publicznego wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w szczególności poprzez Internet), oraz na pieluszkach i innych produktach marki kokosi Laureatowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie
  § 4
  Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich praw autorskich i majątkowych
  § 5
  We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.
  § 6
  Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu organizacji i udziału w konkursie jest właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 2. #2
  Chustoguru Awatar muzakate
  Dołączył
  Jul 2012
  Miejscowość
  Rybnik
  Posty
  6,467

  Domyślnie

  Ale fajnie☺ Biorę się do pracy!
  Córka 12/2012 Syn 11/2015

 3. #3
  Chustofanka
  Dołączył
  Mar 2015
  Miejscowość
  Śląsk
  Posty
  441

  Domyślnie

  chyba też wezmę udział

 4. #4
  Chustoguru Awatar Kreska
  Dołączył
  Jan 2009
  Posty
  7,596

  Domyślnie

  a to oswiadczenie to ma byc jakiej tresci? bo widac tylko poczatek...
  Ania

 5. #5
  Chustoguru Awatar muzakate
  Dołączył
  Jul 2012
  Miejscowość
  Rybnik
  Posty
  6,467

  Domyślnie

  Kreska, na FB jest cała treść oświadczenia, w poście dotyczącym konkursu
  Córka 12/2012 Syn 11/2015

 6. #6
  Chustoguru Awatar Kreska
  Dołączył
  Jan 2009
  Posty
  7,596

  Domyślnie

  dzieki, ale FB to nie moja bajka
  mysle ze jak konkurs jest ogloszony tez tu to powinien tu byc regulamin bez koniecznosci wchodzenia na fb
  i jest tylko ostatnie zdanie sie nie wkleilo, wiec o nie pytam
  Ania

 7. #7
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Kreska Zobacz posta
  dzieki, ale FB to nie moja bajka
  mysle ze jak konkurs jest ogloszony tez tu to powinien tu byc regulamin bez koniecznosci wchodzenia na fb
  i jest tylko ostatnie zdanie sie nie wkleilo, wiec o nie pytam
  jakże ja Ciebie rozumię z FB to też nie moja bajka
  oświadczenie

  Ja, niżej podpisany, ………
  adres zamieszkania……………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
  potrzeby zorganizowania wyżej wymienionego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 lipca 1997 r.
  Dz. U. 133/97, pozycja 883. Oświadczam,że dysponuje w pełni prawami autorskim do zgłaszanej pracy, oraz oświadczam, iż w
  przypadku przyznania nagrody, przeniosę na Organizatora konkursu autorskie prawa
  majątkowe do nagrodzonej pracy. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojej pracy."
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 8. #8
  Chustoguru Awatar Kreska
  Dołączył
  Jan 2009
  Posty
  7,596

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez sylviontko Zobacz posta
  jakże ja Ciebie rozumię z FB to też nie moja bajka
  oświadczenie

  Ja, niżej podpisany, ………
  adres zamieszkania……………………………… wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na
  potrzeby zorganizowania wyżej wymienionego konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 lipca 1997 r.
  Dz. U. 133/97, pozycja 883. Oświadczam,że dysponuje w pełni prawami autorskim do zgłaszanej pracy, oraz oświadczam, iż w
  przypadku przyznania nagrody, przeniosę na Organizatora konkursu autorskie prawa
  majątkowe do nagrodzonej pracy. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację mojej pracy."
  Dzieki!
  Chociaz wyswietlilo mi sie dopiero w cytacie a w Twoim poscie nie... nie wiem czemu...

  Moze uda mi sie cos stworzyc
  Ania

 9. #9
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez Kreska Zobacz posta
  Dzieki!
  Chociaz wyswietlilo mi sie dopiero w cytacie a w Twoim poscie nie... nie wiem czemu...

  Moze uda mi sie cos stworzyc
  hmmm, dziwne....
  to musisz się pospieszyć, bo jutro upływa termin nadsyłania prac .
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 10. #10
  Chustonoszka
  Dołączył
  Mar 2015
  Miejscowość
  kielce
  Posty
  139

  Domyślnie

  kiedy można się spodziewać wyniku konkursu?

 11. #11
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez magdas-b Zobacz posta
  kiedy można się spodziewać wyniku konkursu?
  w regulaminie napisane jest:
  "§ 3
  najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od dnia zakończenia konkursu jury wybierze autora/rów zwycięskiej pracy
  § 4
  zwycięzca zostanie ogłoszony na stroniehttps://www.facebook.com/pieluszki.kokosi
  oraz powiadomiony wiadomością email w terminie 3 dni roboczych od chwili podjęcia decyzji jury "

  nad pracami musi teraz popracować grafik, bo nie wszystkie prace to "gotowce" nadające się do druku.
  Sposród nadesłanych prac wybranych zostało 15.
  Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać aż tak długo na efekty pracy grafika .
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 12. #12
  Chustonoszka
  Dołączył
  Mar 2015
  Miejscowość
  kielce
  Posty
  139

  Domyślnie

  ok dziekuję bardzo

 13. #13
  Chustofanka
  Dołączył
  Feb 2013
  Miejscowość
  Kielce
  Posty
  141

  Domyślnie

  nie ma czasem jakiegoś dodatkowego terminu nadsyłania prac dla gap?

 14. #14
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez karolciaczika Zobacz posta
  nie ma czasem jakiegoś dodatkowego terminu nadsyłania prac dla gap?
  to dla forumowych gap zrobię wyjątek - jeszcze dzisiaj możecie podesłać prace
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 15. #15
  Chustonoszka
  Dołączył
  Mar 2013
  Miejscowość
  Elbląg
  Posty
  102

  Domyślnie

  Wspaniale.

 16. #16
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  Czas na rozstrzygnięcie konkursu.
  Dziękuję za wszystkie nadesłane prace, szczególnie te rysowane przez Wasze dzieci. Najchętniej z wszystkich zrobiłabym materiały, ale , niestety musiałam wybrać tylko kilka.
  No to mogę Wam pokazać prace, które zwyciężyły w konkursie na wzór na nową kolekcję pieluszek KoKoSi.
  11 prac, nie wykluczam, że jeszcze coś dobiorę. Bardzo trudny wybór i jak na początku miałam 5 pewniaków, to podczas pisania tego postu, ogłoszenia wyników wciąż dobieram prace...
  Już mam 12
  Na próbę wydrukuję niewielką ilość i się okaże, które wzory będą miały wzięcie.
  To prace, które zostały wybrane przez Jury w składzie rodzina KoKoSi i przyjaciele  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 17. #17
  Chustoholiczka
  Dołączył
  Dec 2013
  Miejscowość
  na detoksie
  Posty
  4,964

  Domyślnie

  skutery i pszczółki super, pewnie zamówiłabym gdyby dzieć jeszcze kieszonek używał

 18. #18
  Chustomanka Awatar Agis
  Dołączył
  Jun 2011
  Miejscowość
  Malbork
  Posty
  647

  Domyślnie

  Zebry i skutery najbardziej
  http://agisowo.blogspot.com/

  Jaś 12.2010 Matylda 01.2014

 19. #19
  Chustomanka Awatar sylviontko
  Dołączył
  Jun 2010
  Posty
  1,171

  Domyślnie

  nad zebrami się zastanawiałam, bo znowu białe tło, ale są urocze skutery też mi się podobają, piranie, bo mam słabość do ryb no i lale jak dostałam tę pracę, to przypomniała mi się moja duża szmaciana lala Petronela
  kurczak 16.03.2010
  kurczaczek 8.05.2011

  www.kokosi.pl - sklep z pieluszkami , podpaskami i akcesoriami dla mam i dzieci.
  _
  BLOG**PIELUSZKI_KoKoSi**
  Facebook

 20. #20
  Chustoguru Awatar muzakate
  Dołączył
  Jul 2012
  Miejscowość
  Rybnik
  Posty
  6,467

  Domyślnie

  Cytat Zamieszczone przez sylviontko Zobacz posta
  nad zebrami się zastanawiałam, bo znowu białe tło, ale są urocze skutery też mi się podobają, piranie, bo mam słabość do ryb no i lale jak dostałam tę pracę, to przypomniała mi się moja duża szmaciana lala Petronela
  Ta lala po prawej to Andrzej, ukochana lala mojej Córki ☺A jaka była Petronela? Masz fotę?

  Mi bardzo podobają się zebry i przeslodkie kiciusie na zielonym tle! No i skutery tez są świetne!
  Córka 12/2012 Syn 11/2015

Podobne wątki

 1. Blog pieluszkowy
  Przez La Loba w dziale Pieluchy, wychowanie bezpieluszkowe
  Odpowiedzi: 3
  Ostatni post / autor: 11-12-2008, 23:39

Uprawnienia umieszczania postów

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •